Optimal Space

บริการ VPS Hosting ค่าบริการตามจริง

เซิฟเวอร์ส่วนตัว จ่ายตามจริง

  • Pay per Use - จ่ายเท่าที่ใช้
  • หักค่าใช้จ่ายหลังจากลูกค้าใช้งานผ่านไปแล้ว 1 วัน โดยนำ % การใช้งานทรัพยากรที่ลูกค้าใช้งานจริงมาคิดในสมการ

  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอยากมีเซิฟเวอร์เป็นของตนเอง
  • ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเท่าที่ทำงานได้ ยิ่งใช้น้อยก็จ่ายน้อย

  • คูปองเริ่มต้น 600 บาท ไม่มีวันหมดอายุ
  • เติมเงินเข้าระบบมูลค่าสะสมผ่านคูปอง เริ่มต้นเพียง 600 บาท (ใช้มูลค่าสะสมของสารพันแฟกซ์ได้)

  • บริการสนับสนุนจากทีมช่างมืออาชีพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
  • ทีมช่างมืออาชีพ ให้การสนับสนุนตลอด พร้อมคำแนะนำในการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า